gallery/banner-top-chu-ky-so-01
Tải xuống
Tải xuống

bao hiem xa hoi dien tu - khai bao hiem dien tu - phan mem bao hiem dien tu

Hướng dẫn kê khai bảo hiểm xã hội điện tử

bằng Phần mềm EFY eBHXH

Hướng dẫn kê khai bảo hiểm xã hội điện tử

 • Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số trên phần mềm EFY-eBHXH
 • Hướng dẫn rà soát mã số BHXH cho NLĐ trên phần mềm EFY-eBHXH
 • Mục đích: Hướng dẫn cho các đơn vị báo cấp thẻ bổ sung cho NLĐ năm 2017 
  1. Hồ sơ cần chuẩn bị:

  - File dữ liệu MS1 gồm thông tin NLĐ đang đóng BHXH của cơ quan BHXH gửi cho đơn vị

  - Thông tin sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của NLĐ chưa có mã số BHXH để kê khai phụ lục hộ gia đình

  2. Các bước thực hiện kê khai

  Người sử dụng mở và đăng nhập vào phần mềm EFY-eBHXH

  Trong các nút chức năng của phần mềm để bắt đầu đơn vị chọn Kê khai

  Bước 1. Truy cập vào phần mềm EFY.

  - Vào phần Kê Khai  

  - Chọn Rà soát cấp mã số BHXH cho NLĐ

  - Chọn Lập tờ khai

  Hình 1. Rà soát mã sổ BHXH cho NLĐ

  Bước 2. Nhập dữ liệu NLĐ vào phần mềm để kê khai

  * Đối với các đơn vị có nhiều NLĐ

  EFY Việt Nam hỗ trợ trang website để NLĐ có thể tự nhập thông tin và đơn vị có thể trực tiếp kéo dữ liệu về phần mềm EFY-eBHXH để kê khai.

   - Link website nhập dữ liệu (Đơn vị gửi cho NLĐ): https://baohiemxahoidientu.vn/msbhxhnld

   - Lấy dữ liệu để kê khai: 

       + (1): Để kéo dữ liệu đã nhập trên website đơn vị vào tab Dữ liệu nhập từ website

       + (2): Chọn vào nút chức năng Lấy dữ liệu

       + (3): Tích chọn dữ liệu NLĐ đã kéo về

       + (4): Chọn Chuyển kê khai Mã số BHXH

  rà soát mã số bhxh

  Hình 2: Kéo dữ liệu đã kê khai trên website

       + (5): Đơn vị chuyển sang MS1-kekhai và PL TV HGD - NLĐ để kê khai thông tin hộ khẩu của NLĐ (Cách kê khai Phụ lục xem Mục 3)

  rà soát mã số

  * Đối với đơn vị nhập trực tiếp dữ liệu trên phần mềm

     - Đơn vị vào tab MS1-kekhai như hình

  rà soát mã số

  Hình 3: Tab MS1-kekhai

     - Nhập dữ liệu NLĐ vào phần mềm

       Cách 1: Nhập trực tiếp trên lưới kê khai trên phần mềm

         + (1): Đơn vị nhập dữ liệu trực tiếp trên phần lưới kê khai

         + (2): Đơn vị sang tab PL TV HGD - NLĐ và kê khai thông tin hộ khẩu của NLĐ (Cách kê khai Phụ lục HGĐ xem Mục 3)

       Cách 2: Tích chọn dữ liệu NLĐ trong danh sách trên phần mềm và chuyển kê khai

         + (1): Tích chọn NLĐ trong danh sách

         + (2): Tích Chuyển kê khai mã số bhxh

         + (3): Tích Cập nhật dữ liệu thiếu từ ecloud để kéo dữ liệu từ kho ecloud của phần mềm đã lưu trước đó

         + (4): Nhập các thông tin báo đỏ còn lại sau khi đã cập nhật

  rà soát mã số

  Hình 4: Tích chọn dữ liệu NLĐ trong danh sách trên phần mềm và chuyển kê khai

         + (5): Đơn vị chọn PL TV HGD - NLĐ và kê khai thông tin hộ khẩu của NLĐ (Cách kê khai Phụ lục xem Mục 3)

  rà soát mã số

  Cách 3: Nạp dữ liệu từ file MS1 cơ quan BHXH gửi cho đơn vị 

         + (1): Chọn Nạp dữ liệu MS1

         + (2): Tìm thư mục lưu file và chọn file MS1 cơ quan bhxh đã gửi

         + (3): Chọn Open để nạp vào phần mềm

  rà soát mã số

  Hình 5: Nạp dữ liệu từ file MS1 cơ quan BHXH gửi cho đơn vị 

         + (4): Đơn vị chọn hình thức nạp dữ liệu Thay thế toàn bộ (Để thay thế toàn bộ dữ liệu đang kê khai dở trên phần mềm) và Thêm tiếp (Để thêm tiếp vào dữ liệu đang kê khai dở trên phần mềm)

  Hình 6: Hình thức nạp dữ liệu

          Cách 4: Lấy file mẫu và nạp dữ liệu

         + (1): Đơn vị chọn Lấy file mẫu

         + (2): Chọn hình thức lấy file mẫu lấy File có dữ liệu (Để lấy file có dữ liệu đang làm dở trên phần mềm) và lấy File trắng (Để lấy file mẫu không bao gồm dữ liệu)

  rà soát mã số

  Hình 7: Lấy file mẫu và nạp dữ liệu

         + (3): Sau khi điền thông tin trên file mẫu đơn vị chọn Nạp dữ liệu

         + (4): Chọn file MS1 đã nhập thông tin

         + (5): Chọn open để nạp vào phần mềm

  Hình 8: Nạp dữ liệu vào phần mềm

  Bước 3:  Điền các thông tin còn báo đỏ và kiểm tra lại thông tin trước khi nộp hồ sơ

  3. Kê khai phụ lục HGĐ

  Đơn vị chọn tab PL TV HGĐ-NLĐ như hình sau:

  rà soát

  - Từ cột (4) đến cột (8.4) điền thông tin chủ hộ, nếu NLĐ là chủ hộ trên hộ khẩu thì tích vào cột (3)

  - Từ cột (9) đến cột (20) điền thông tin thành viên HGĐ.

  rà soát

  EFY Việt Nam

 • Hướng dẫn báo cấp thẻ BHYT hàng năm cho người lao động mới nhất
 • Mục đích: Hướng dẫn cho các đơn vị báo cấp thẻ cho NLĐ năm 2018 trên phần mềm EFY-eBHXH cho các đơn vị tại Hà Nội

  Đơn vị có thể tham khảo quy định hướng dẫn cấp thẻ BHYT và gia hạn thẻ năm 2018 theo hướng dẫn của BHXH Hà Nội tại: https://baohiemxahoidientu.vn/bhxh/gia-han-the-bhyt-nam-2018-theo-ma-so-bhxh-moi-nhat.html

  1. Lập tờ khai

  Bước 1: Chọn Kê khai

  Bước 2: Chọn thủ tục Cấp thẻ BHYT hàng năm

  Bước 3: Chọn Lập tờ khai (Đơn vị có thể chọn Sửa với Hồ sơ cũ)

  Gia hạn thẻ BHYT

  2. Kê khai báo cấp thẻ

  Danh mục hồ sơ:

  • Công văn đề nghị cấp thẻ BHYT (Mẫu 01)
  • Tờ khai tham gia BHXH,BHYT,BHTN (TK1-TS)
  • Danh sách tham gia BHYT liên tục (Mẫu 03)

  Bước 1: Kê khai phần NỘI DUNG TỔNG HỢP

  Đơn vị kê khai các thông tin trong phần Đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017 cho người lao động tham gia BHYT tại đơn vị

  Cấp thẻ BHYT hàng năm

  Bước 2: Kê khai phần NỘI DUNG CHI TIẾT

  • NLĐ nghỉ ốm dài ngày: những NLĐ thuộc danh mục nghỉ ốm dài ngày.
  • NLĐ không cấp thẻ BHYT: những NLĐ ko cấp thẻ BHYT 2017
  • Điều chỉnh khác: dùng cho các đơn vị có nhiều NLĐ và muốn cấp thẻ theo nhóm NLĐ.

  Đơn vị tích chọn NLĐ (có thể chọn 1 hoặc nhiều hơn) và chọn các nút chức năng trên phần mềm.

  Gia hạn thẻ BHYT

  Bước 3: Kê khai Thay đổi nơi KCB hoặc quyền lợi BHYT

  • Thay đổi nơi KCB ban đầu: những NLĐ muốn thay đổi sang nơi KCB khác.
  • Lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: những người có công với cách mạng, thân nhân sĩ quan, công an,…

  Đơn vị tích chọn NLĐ (có thể chọn 1 hoặc nhiều hơn) và chọn các nút chức năng trên phần mềm.

  Bước 4: Kê khai BHYT liên tục

  • Đơn vị kiểm tra danh sách BHYT liên tục mà bên cơ quan BHXH gửi về cho đơn vị.
  • Đơn vị đối chiếu nếu còn thiếu thì kê khai bổ sung.

  Đơn vị tích chọn NLĐ (có thể chọn 1 hoặc nhiều hơn) và chọn các nút chức năng trên phần mềm

  3. Ghi, xuất và nộp tờ khai

  Đơn vị sử dụng các nút chức năng:

  - Chức năng Ghi lại để lưu tờ khai đang làm trong trường hợp chưa muốn nộp ngay;

  - Chức năng Xuất tờ khai để xuất file tờ khai đã khai xong

  Note: Nút chức năng Trình ký chỉ xuất hiện khi đơn vị chọn chức năng Phải trình ký trong phần Quản trị và hồ sơ sẽ ở trạng thái Hồ sơ chờ trình ký.

  Nếu đơn vị không chọn chức năng Trình ký thì sẽ không hiển thị chức năng này, đơn vị kết nối thiết bị (token) chứng thư số, nhập mã pin để ký số và nộp tờ khai.

  Đơn vị cần hỗ trợ xin liên hệ tổng đài 19006142 (ấn phím 1)

  EFY Việt Nam

 • Hướng dẫn kê khai thủ tục cấp thẻ BHYT cho đối tượng tự đóng trên phần mềm EFY - eBHXH
 • Mục đích: Hỗ trợ người sử dụng kê khai thủ tục cho những người tham gia BHYT của đối tượng tự đóng

  Trước tiên, người dùng phải đăng nhập vào phần mềm. Để đăng nhập vào phần mềm có thể xem Hướng dẫn cho người đăng nhập EFY-eBHXH lần đầu

  I. Các bước thực hiện kê khai

  Trong các nút chức năng của phần mềm để bắt đầu đơn vị chọn Kê khai

  I.1. Lập tờ khai

  Bước 1: Chọn Kê khai

  Bước 2: Chọn thủ tục Cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Đại lý thu quản lý

  Bước 3: Chọn Lập tờ khai (Đơn vị có thể chọn Sửa với tờ khai đã chọn)

  I.2. Kê khai báo cấp thẻ

  1. Thành phần hồ sơ:

  - Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng

  - Hệ thống tự động bổ sung:

   + Phiếu giao nhận hồ sơ

   + Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN (TK1-TS)

  2. Kê khai nội dung 

  * Kê khai trục tiếp trên phần mềm

  Sau khi người dùng chọn Lập tờ khai thì màn hình sẽ hiển thị biểu mẫu kê khai có sẵn. Người dùng nhập các thông tin kê khai vào phần mềm:

       Chú giải:

       - Đối tượng tham gia: chọn Hộ gia đình hoặc Khác và ghi rõ loại đối tượng tham gia.

       - Lương cơ sở: Mức lương cơ sở theo quy định.

       - Hộ gia đình – cột (A) sẽ có STT từ 1 tương ứng nhập Họ và Tên chủ hộ cùng các thông tin bắt buộc: địa chỉ,…

       - Người tham gia – cột (B) sẽ có STT từ 1 với mỗi Hộ gia đình tương ứng nhập Họ và Tên của những người tham gia trong đợt kê khai (có thể bao gồm cả chủ hộ nếu đăng ký mới) cùng các thông tin bắt buộc: phương án, ngày thu tiền, số tháng tham gia,…

       - Phương án - cột (10) nếu người tham gia BHYT tự đóng mới thì phương án là 01-Tăng mới và thời điểm bắt đầu sử dụng của thẻ sẽ tự động sinh sau 30 ngày kể từ ngày thu tiền; nếu người tham gia BHYT tái tục thì phương án là 02-Tái tục và đơn vị kê khai ngày bắt đầu sử dụng của thẻ BHYT.

  Người dùng cũng có thể chọn Người tham gia từ danh sách có sẵn bên trái phần mềm (nếu có).

  * Kê khai bằng file mẫu:

  Người dùng cũng có thể sử dụng file mẫu từ phần mềm để kê khai thông tin

       (1) Chọn Lấy file mẫu để xuất file hỗ trợ nhập dữ liệu

       (2) Nhập dữ liệu vào file excel xuất ra và lưu

       Đơn vị chú ý, với những người thuộc cùng Hộ gia đình, tại cột thông tin chủ hộ, đơn vị kê khai thông tin cùng một tên chủ hộ giống nhau.

       (3) Chọn Nạp dữ liệu để nạp file excel dữ liệu vào phần mềm

  II. Ghi, xuất và nộp tờ khai

  Đơn vị sử dụng các nút chức năng:

  - Chức năng Ghi lại để lưu tờ khai đang làm trong trường hợp chưa muốn nộp ngay;

  - Chức năng Xuất tờ khai để xuất file tờ khai đã khai xong

  Note: Nút chức năng Trình ký chỉ xuất hiện khi đơn vị chọn chức năng Phải trình ký trong phần Quản trị và hồ sơ sẽ ở trạng thái Hồ sơ chờ trình ký.

  Nếu đơn vị không chọn chức năng Trình ký thì sẽ không hiển thị chức năng này, đơn vị kết nối thiết bị (token) chứng thư số, nhập mã pin để ký số và nộp tờ khai.

  Đơn vị cần hỗ trợ xin liên hệ tổng đài 19006142 (ấn phím 1)

  Mọi chi tiết hướng dẫn xem file đính kèm: Hướng dẫn kê khai thủ tục cấp thẻ BHYT cho đối tượng tự đóng trên phần mềm EFY - eBHXH

 • Hướng dẫn chức năng đồng bộ dữ liệu NLĐ trên phần mềm EFY-eBHXH phiên bản mới
 • I. Mục đích: Hỗ trợ người sử dụng quản lý dữ liệu NLĐ của đơn vị tốt hơn và chính xác hơn. EFY Việt Nam thiết lập kho dữ liệu Ecloud để đồng bộ với phần mềm EFY-eBHXH qua kết nối Internet.

  https://baohiemxahoidientu.vn/tai-phan-mem.html >

  II. Vị trí tích hợp trên phần mềm:

  Chức năng đồng bộ dữ liệu NLĐ được tích hợp trên phần mềm EFY-eBHXH tại phần Quản trị.

  Dữ liệu NLĐ phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử EFY-eBHXH

  III. Giới thiệu các chức năng:

  1. Chức năng “Thêm”:

  - Hỗ trợ người dùng thêm người lao động vào phần mềm.

  - Dữ liệu được thêm sẽ tự động đồng bộ lên Ecloud.

  - Khi đăng nhập trên một máy tính khác sẽ hiện thông báo dữ liệu đã được thêm.

  2. Chức năng "Sửa":

  - Hỗ trợ người dùng sửa người lao động được chọn.

  - Dữ liệu được sửa sẽ tự động đồng bộ lên Ecloud.

  3. Chức năng "Xóa":

  - Hỗ trợ người dùng xóa người lao động được chọn.

  - Dữ liệu sẽ đồng bộ lên Ecloud và lưu trữ trong vòng 60 ngày đỗi với dữ liệu đã bị xóa.

  4. Chức năng Dữ liệu NLĐ:

  4.1. Xuất file Excel:

  Người dùng tích chọn “Dữ liệu NLĐ” => chọn “Xuất file Excel”.

  - Phần mềm sẽ bật ra cửa sổ lựa chọn các phương án => chọn phương án thích hợp => thực hiện.

  4.2. Nạp dữ liệu từ file mẫu Excel:

  Người dùng chọn “Dữ liệu NLĐ” => tích chọn “Nạp dữ liệu từ file mẫu Excel”

  Chức năng này hỗ trợ các đơn vị đã thực hiện lấy file mẫu (Mục 4.1) và đã nhập thông tin trên file excel để update vào phần mềm.

  4.3. Đồng bộ lên Ecloud:

  Người dùng chọn “Dữ liệu NLĐ” => tích chọn “Đồng bộ lên Ecloud”

  Chức năng này hỗ trợ đơn vị đồng bộ dữ liệu hiện có trên phần mềm lên kho dữ liệu Ecloud. Phần mềm sẽ hiện thông báo đối với chức năng này, người dùng đọc và ấn “Thực hiện” để tiếp tục hoặc “Hủy” nếu muốn quay lại.

  4.4. Tải về từ Ecloud:

  Người dùng chọn “Dữ liệu NLĐ” => tích chọn “Tải về từ Ecloud”

  Chức năng này hỗ trợ người dùng lấy dữ liệu NLĐ trên Ecloud về phần mềm.

  Đơn vị cần hỗ trợ xin liên hệ tổng đài 19006142 (ấn phím 1)

  Mọi chi tiết hướng dẫn xem file đính kèm: HDSD: Chức năng đồng bộ dữ liệu NLĐ

 • Hướng dẫn báo cấp thẻ BHYT bổ sung cho người lao động 2017
 • Mục đích: Hướng dẫn cho các đơn vị báo cấp thẻ bổ sung cho NLĐ năm 2017 trên phần mềm EFY-eBHXH cho các đơn vị tại Hà Nội

  Trước tiên, người dùng phải đăng nhập vào phần mềm. Để đăng nhập vào phần mềm có thể xem Hướng dẫn cho người đăng nhập EFY-eBHXH lần đầu

  I. Các bước thực hiện kê khai

  Trong các nút chức năng của phần mềm để bắt đầu đơn vị chọn Kê khai

  I.1. Lập tờ khai

  Bước 1: Chọn Kê khai

  Bước 2: Chọn thủ tục Cấp thẻ BHYT hàng năm cho người lao động

  Bước 3: Chọn Lập tờ khai (Đơn vị có thể chọn Sửa với tờ khai đã chọn)

  I.2. Kê khai báo cấp thẻ

  Danh mục hồ sơ:

  * Công văn đề nghị cấp thẻ BHYT (Mẫu 01)

  * Tờ khai tham gia BHXH,BHYT,BHTN (TK1-TS)

  * Danh sách tham gia BHYT liên tục (Mẫu 03)

  Bước 1: Kê khai phần NỘI DUNG TỔNG HỢP

  - Đơn vị kê khai các thông tin trong phần Đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017 cho người lao động tham gia BHYT tại đơn vị

  - Đơn vị lưu ý đính kèm file NLĐ xin cấp thẻ bổ sung vào mục Tài liệu kèm theo.

  Bước 2: Kê khai phần NỘI DUNG CHI TIẾT

  Đơn vị kê khai danh sách NLĐ đã được cấp thẻ năm 2017 vào biểu mẫu này.

  Đơn vị tích chọn NLĐ (có thể chọn 1 hoặc nhiều hơn) và chọn các nút chức năng trên phần mềm.

  Bước 3: Kê khai Thay đổi nơi KCB hoặc quyền lợi BHYT

  ·         Thay đổi nơi KCB ban đầu: những NLĐ muốn thay đổi sang nơi KCB khác.

  ·         Lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: những người có công với cách mạng, thân nhân sĩ quan, công an,…

  Nếu NLĐ cấp thẻ bổ sung có thay đổi nơi KCB hoặc được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn thì kê vào biểu này.

  Đơn vị tích chọn NLĐ (có thể chọn 1 hoặc nhiều hơn) và chọn các nút chức năng trên phần mềm

  Bước 4: Kê khai BHYT liên tục

  Nếu NLĐ cấp thẻ bổ sung đủ điều kiện 5 năm liên tục thì đơn vị kê khai thời gian 5 năm liên tục vào biểu mẫu này.Đơn vị tích chọn NLĐ (có thể chọn 1 hoặc nhiều hơn) và chọn các nút chức năng trên phần mềm

  II. Ghi, xuất và nộp tờ khai

  Đơn vị sử dụng các nút chức năng:

  - Chức năng Ghi lại để lưu tờ khai đang làm trong trường hợp chưa muốn nộp ngay;

  - Chức năng Xuất tờ khai để xuất file tờ khai đã khai xong

  Note: Nút chức năng Trình ký chỉ xuất hiện khi đơn vị chọn chức năng Phải trình ký trong phần Quản trị và hồ sơ sẽ ở trạng thái Hồ sơ chờ trình ký.

  Nếu đơn vị không chọn chức năng Trình ký thì sẽ không hiển thị chức năng này, đơn vị kết nối thiết bị (token) chứng thư số, nhập mã pin để ký số và nộp tờ khai.

  Đơn vị cần hỗ trợ xin liên hệ tổng đài 19006142 (ấn phím 1)

  Mọi chi tiết hướng dẫn xem file đính kèm: Hướng dẫn cấp thẻ bhyt bổ sung cho người lao động 2017

 • Hướng dẫn sao lưu và khôi phục dữ liệu phần mềm
 • Mục đích: hướng dẫn các đơn vị sao lưu và khôi phục dữ liệu khi:

  - Cài đặt phần mềm trên máy khác.

  - Cài đặt lại máy tính và cài lại phần mềm.

  I. Sao lưu dữ liệu:

  Bước 1: Đơn vị mở phần mềm vào Hệ thống chọn chức năng Sao lưu dữ liệu

  Bước 2: Đơn vị có thể chọn Đường dẫn khác để lưu dữ liệu sang dường dẫn mong muốn hoặc Đồng ý để lưu vào đường dẫn mặc định C:\eBHXH-Backup\

  Nếu chọn Đường dẫn khác thì chọn vào đường dẫn mong muốn rồi chọn OK

  Sau đó phần mềm sẽ thông báo nếu sao lưu thành công, chọn OK để hoàn tất quá trình sao lưu

  II. Khôi phục dữ liệu

  - Sau khi hoàn tất quá trình sao lưu dữ liệu thì phần mềm sẽ xuất ra file nén bao gồm các dữ liệu cần thiết để khôi phục khi cài đặt phần mềm mới.

  - Thư mục lưu file nén dữ liệu được lưu theo đường dẫn đã chọn ở trên

  - Đơn vị chuyển file nén sang máy mới hoặc công cụ lưu trữ khác để chuẩn bị cho quá trình khôi phục dữ liệu.

  Bước 1: Đơn vị giải nén file dữ liệu đã sao lưu

  Lưu ý: đơn vị phải có công cụ giải nén file ví dụ: Winrar

  Bước 2: Đơn vị vào phần mềm vào Hệ thống chọn chức năng Khôi phục dữ liệu

  Bước 3: Đơn vị chọn đường dẫn lưu file nén => chọn file đã giải nén => chọn Khôi phục dữ liệu

  Sau đó phần mềm sẽ báo khôi phục dữ liệu thành công

  Mọi chi tiết hướng dẫn xem file đính kèm

  Đơn vị cần hỗ trợ xin liên hệ tổng đài 19006142 ấn phím 1

 • Hướng dẫn báo cấp thẻ BHYT cho HS-SV năm học 2016-2017
 • Mục đích: Hướng dẫn cho các trường học báo cấp thẻ BHYT cho HS-SV năm học 2016-2017.

  I. Đăng nhập và hoàn thiện thông tin

  - Đơn vị nhập tên đăng nhập được cấp bởi nhà cũng cấp dịch vụ I-VAN EFY Việt Nam và chọn Đăng nhập.

  - Để phục vụ cho quá trình kê khai, phần mềm yêu cầu đơn vị bổ sung thông tin. Đơn vị cần cập nhật đầy đủ các thông tin theo bảng. 

  II. Các bước thực hiện kê khai

  Phần mềm có các chức năng: kê khai, quản trị, hướng dẫn, thông báo, đăng ký I-VAN, tra cứu C12 và hệ thống.

  Để bắt đầu đơn vị chọn Kê khai

  II.1. Lập tờ khai

  Trong phần Kê khai bao gồm 2 thủ tục => Đơn vị chọn Cấp, gia hạn thẻ BHYT cho HS-SV => Chọn Lập tờ khai

  II.2. Nhập thông tin học sinh – sinh viên cần cấp thẻ

  Đơn vị sử dụng chức năngLấy file mẫu và Nạp dữ liệu

  Áp dụng với trường hợp sau:        

  - Học sinh mới vào theo học tại trường (Ví dụ: Mới lên Lớp 6, Lớp 1, Lớp 10 hoặc sinh viên mới vào)

  - Trường học đã có sẵn danh sách học sinh, sinh viên cần cấp thẻ trên file excel

  Bước 1: Lấy file mẫu:

  - Đối với các Trường khối cấp 1, cấp 2, cấp 3 có dữ liệu của năm ngoái chọn Lên lớp trước khi lấy file mẫu để tránh khi nạp dữ liệu mới sẽ bị trùng

  - Đơn vị chọn vào chức năng Lấy file mẫu trên phần mềm để xuất file excel

  Lưu ý: đơn vị không đổi tên file đã xuất

  Bước 2: Nhập thông tin trên file excel:

  Trên file excel đã xuất đơn vị kê khai thông tin của học sinh - sinh viên sẽ cấp thẻ hoặc coppy dữ liệu sẵn có, các cột màu đỏ là thông tin bắt buộc.

  Sau đó, đơn vị lưu file đã có dữ liệu lại để chuẩn bị nạp vào phần mềm.

  Bước 3: Nạp dữ liệu:

  Sau khi hoàn thành file excel thông tin học sinh - sinh viên, đơn vị quay lại phần mềm chọn chức năng Nạp dữ liệu

  Lưu ý: 

  - Đơn vị có thể chọn Thay thế toàn bộ để thay thế toàn bộ dữ liệu trên DK04 hoặc Thêm tiếp để nối tiếp dữ liệu đang có trên DK04 

  - Đơn vị lưu và đóng hết các cửa sổ các file xuất ra từ phần mềm trước khi nạp dữ liệu.

  II.3. Chuyển thông tin cấp thẻ và cập nhật trên DK-04

  Bước 1: Chuyển cấp thẻ

  Đơn vị chọn nút chức năng Chuyển cấp thẻ BHYT hoặc click chuột phải vào các phần đã chọn và chọn thủ tục

  Bước 2: cập nhật thông tin trên DK04

  Các thông tin báo đỏ là thông tin cần bố sung. Đơn vị cũng có thể chỉnh sửa dữ liệu đã nạp trực tiếp trên phần mềm hoặc chọn các nút chức năng sẵn có.

  II.4. Kiểm tra lại thông tin

  Sau khi xem và kiểm tra lại thông tin thì tích chọn Đã kiểm tra để xác nhận thông tin của một lớp đã đúng.

  III. Ghi, xuất và nộp tờ khai

  Đơn vị sử dụng các nút chức năng:

  - Chức năng Ghi lại để lưu tờ khai đang làm trong trường hợp chưa muốn nộp ngay;

  - Chức năng Xuất tờ khai để xuất file tờ khai đã khai xong

  Đơn vị kết nối thiết bị (token) chứng thư số, nhập mã pin để ký số và nộp tờ khai. Phần mềm báo nộp tờ khai thành công là xong.

  Mọi chi tiết hướng dẫn xem file đính kèm

  Đơn vị cần hỗ trợ xin liên hệ tổng đài 19006142 ấn phím 1

   

 • Hướng dẫn bổ sung mới 02 cột Tên đơn vị và địa chỉ từ file C12 Tháng và file C12 Quý xuất từ phần mềm SMS thông qua hàm Vlookup
 • I/ Mục đích

  Cho phép tìm kiếm dữ liệu từ file c12 tháng để bổ sung vào file c12 quý.

  II/ Hướng dẫn

  Sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Mở file c12 quý, thêm 2 cột dữ liệu: tendvi,diachi

  Bước 2: Sử dụng hàm VLOOKUP

  Tại ô dữ liệu đầu tiên của cột trắng vừa thêm vào, gõ lệnh: =VLOOKUP(Lookup_value,Table_array,Col_index_num,[Range_lookup]).

  - Lookup_value: ô dữ liệu đầu tiên của cột madvi

  - Table_array: Chọn vùng dữ liệu tìm kiếm: Mở file c12 tháng, chọn toàn bộ vùng dữ liệu và ấn phím F4 để cố định vùng dữ liệu tìm kiếm

  - Col_index_num: Nhập số thứ tự của cột chứa giá trị tìm kiếm

  - [Range_lookup]: Trường hợp này nhập 0 ( Dò tìm tuyệt đối hoặc có thể không nhập giá trị này)

  Bước 3: Chọn ô dữ liệu ở trên, di chuột đến góc phải bên dưới ô dữ liệu, khi nào chuột chuyển thành dấu +  thì kéo xuống hết cột.

  Thực hiện tương tự với cột diachi

   

 • Hướng dẫn báo thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng đối với NLĐ tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc
 •                                                      HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN ĐÓNG, CĂN CỨ, MỨC ĐÓNG CHO NLĐ

                                                                                                         TRÊN PHẦN MỀM EFY-eBHXH

  Mục đích: Hướng dẫn cho các đơn vị báo thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng cho NLĐ.

  I. Tải phần mềm và đăng ký:

  I.1. Tải phần mềm:

  Đơn vị truy cập trang cổng điện tử BHXH: baohiemxahoidientu.vn

  I.1. Đăng ký với nhà cung cấp:

  Cách 1: Truy cập vào website: https://baohiemxahoidientu.vn/register và làm theo hướng dẫn trong hình:

  Cách 2: Đăng ký trên phần mềm như trong hình:

  Cách 3: Gọi điện vào số 1900 6142 – bấm 1

   

  II. Đăng nhập

  Đơn vị nhập tên đăng nhập được cấp bởi nhà cũng cấp dịch vụ I-VAN EFY Việt Nam và chọn Đăng nhập.

  III. Các bước thực hiện kê khai

  Trong các nút chức năng của phần mềm để bắt đầu đơn vị chọn Kê khai

  III.1. Lập tờ khai

  Bước 1: Chọn Kê khai

  Bước 2: Chọn thủ tục Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng trong các trường hợp:

  - Điều chỉnh tiền lương (DC).

  - Thay đổi chức danh (CD)

  - Điều chỉnh tham gia thất nghiệp (MLCS thời điểm) (DN).

  Bước 3: Chọn Lập tờ khai

  Đơn vị có thể chọn Sửa với tờ khai đang tạm lưu đã chọn:

  Note: Hệ thống hỗ trợ sắp xếp việc hiển thị tờ khai đã lập theo năm «2016|2017|2018»

  III.1. Kê khai thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng

  Trong trường hợp báo thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng chưa có dữ liệu người lao động trên phần mềm, đơn vị cần cập nhập thông tin người lao động theo các bước sau:

  Bước 1: Chuyển dữ liệu người lao động sang biểu mẫu: Có 02 cách thực hiện

  Cách 1: Thao tác bằng chuột:

  Trên danh sách cán bộ công ty, tích chọn NLĐ cần báo thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng à kích chuột phải vào tên lao động à chọn chức năng cần thực hiện. ví dụ Tăng mức đóng.

  Cách 2: Chọn chức năng:

  Trên danh sách cán bộ công ty, chọn lao động cần báo thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng à chọn một trong các nút chức năng tương ứng trên thanh công cụ.

  Khi đó hệ thống sẽ tự động đổ dữ liệu của những NLĐ vừa thao tác lên biểu mẫu như hình sau:

  Bước 2: Kê khai:

  - Nhập tháng/năm phát sinh thủ tục tại cột Từ tháng năm.

  - Chọn phương án phù hợp với thủ tục đang kê khai tại cột Phương án.

  - Nhập số hiệu và ngày ban hành của văn bản làm căn cứ thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng. Ví dụ: quyết định tăng lương/thay đổi chức danh số hiệu: 02012018/QĐ-ABC; ngày ban hành: 02/01/2018.

  IV. Ghi, xuất và nộp tờ khai

  Đơn vị sử dụng các nút chức năng:

  - Chức năng Ghi lại để lưu tờ khai đang làm trong trường hợp chưa muốn nộp ngay;

  - Chức năng Xuất tờ khai để xuất file tờ khai đã khai xong

   

   

  Thông tin, biểu mẫu tờ khai đã xuất như bảng sau:

  Note: Nút chức năng Trình ký chỉ xuất hiện khi đơn vị chọn chức năng Phải trình ký trong phần Quản trị và hồ sơ sẽ ở trạng thái Hồ sơ chờ trình ký.

  Nếu đơn vị không chọn chức năng Trình ký thì sẽ không hiển thị chức năng này, đơn vị kết nối thiết bị (token) chứng thư số, nhập mã pin để ký số và nộp tờ khai.

  Đơn vị cần hỗ trợ xin liên hệ tổng đài 19006142 (ấn phím 1)

 • Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm EFY-eBHXH
 • Bước 1: Truy cập trang cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội: baohiemxahoidientu.vn và chọn Tải phần mềm hoặc nhấn vào đây

  Đơn vị chọn bản dành cho Hà Nội đối với các đơn vị trên địa bàn Hà Nội hoặc bản dành cho tỉnh/thành khác là các đơn vị ngoài Hà Nội

  Bước 2: Cài đặt phần mềm trên máy:

  * Chọn thư mục “eBHXH 2.0.15” (tùy từng phiên bản phần mềm số version có thể thay đổi).

  * Click file “setup.exe”

  Click “run” để bắt đầu cài đặt => Quá trình giải nén file có thể mất vài giây.

  * Click “Tiếp tục” để tiến hành cài đặt => Chọn thư mục lưu file và click “Tiếp tục”.

  *Click “Tiếp tục” để bắt đầu cài đặt chương trình => Quá trình cài đặt có thể mất vài phút.

  * Click “Kết thúc” là hoàn thành quá trình cài đặt.

  * Xuất hiện của sổ đăng nhập của phần mềm.

  Note:

  * Nếu đơn vị chưa đăng ký có thể chọn chức năng “Đăng ký I-VAN” trên phần mềm hoặc xem hướng dẫn tại Đây

  * Nếu đơn vị đã được cấp tài khoản và mã kích hoạt, để đăng nhập đơn vị có thể xem hướng dẫn tại Đây

  Mọi chi tiết hướng dẫn xem file đính kèm

  Đơn vị cần hỗ trợ xin liên hệ tổng đài 19006142 ấn phím 1

   

 • Hướng dẫn chuyển đổi Font chữ dữ liệu NLĐ từ TCVN3 sang Unicode do cơ quan BHXH cung cấp
 • I/ Mục đích

  Chuyển đổi dữ liệu người lao động (NLĐ) do cơ quan BHXH cung cấp từ font chữ TCVN3 sang font Unicode sử dụng bộ gõ tiếng việt Unikey

  II/ Hướng dẫn

   Tải bộ gõ Unikey và cài đặt ( Link tải Unikey: http://download.baohiemxahoidientu.vn/sp/unikey.rar )

  Click đúp vào icon Unikey -> Mở bộ gõ Unikey

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Mở file cần chuyển đổi ( font TCVN3)

  Bước 2: Bấm tổ hợp phím Ctrl+A, Number Format đang ở định dạng General

  Bước 3: Chuyển từ General -> Text

  Bước 4: Bấm tổ hợp phím: Ctrl+C ( Lệnh Copy)

  Bước 5: Bấm tổ hợp phím Ctrl+Shift+F6 -> Cửa sổ chuyển mã được hiển thị

  Bước 6: Chọn mã Nguồn (TCVN3), Đích (Unicode), sau đó click nút Chuyển mã. Hiển thị thông báo Thành công -> Click OK

  Bước 7: Bấm tổ hợp phím Ctrl+V.

  Bước 8: Chọn Flie -> Save As -> Chọn định dạng Excel Workbook (*.xlsx). File TCVN3 được chuyển đổi sang font Unicode thành công, Nguồn: chọn TCVN3, Đích: Chọn Unicode

 • Hướng dẫn báo giảm lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc trên phần mềm EFY-eBHXH
 •                                                                                          HƯỚNG DẪN THỦ TỤC BÁO GIẢM CHO NLĐ

                                                                                                        TRÊN PHẦN MỀM EFY-eBHXH

  Mục đích: Hướng dẫn cho các đơn vị báo giảm cho NLĐ.

  I. Tải phần mềm và đăng ký:

  I.1. Tải phần mềm:

  Đơn vị truy cập trang cổng điện tử BHXH: baohiemxahoidientu.vn

  Sau đó chọn phiên bản phần mềm như trong hình:

  I.1. Đăng ký với nhà cung cấp:

  Cách 1: Truy cập vào website: https://baohiemxahoidientu.vn/register và làm theo hướng dẫn trong hình:

  Cách 2: Đăng ký trên phần mềm như trong hình:

  Cách 3: Gọi điện vào số 1900 6142 – bấm 1

  II. Đăng nhập

  Đơn vị nhập tên đăng nhập được cấp bởi nhà cũng cấp dịch vụ I-VAN EFY Việt Nam và chọn Đăng nhập.

  III. Các bước thực hiện kê khai

  Phần mềm có các chức năng: kê khai, quản trị, hướng dẫn, thông báo, đăng ký I-VAN (khi đơn vị chưa kích hoạt dịch vụ I-VAN) và hệ thống.

  III.1. Lập tờ khai

  Bước 1: Chọn Kê khai

  Bước 2: Chọn thủ tục Báo giảm lao động trong các trường hợp:

  - Giảm hẳn do chấm dứt HĐLĐ/chuyển công tác (GH1).

  - Giảm hẳn nghỉ hưu (GH2).

  - Giảm hẳn khi đang nghỉ thai sản/ốm/không lương (GH3).

  - Giảm hẳn bị chết (GH4).

  - Giảm nguyên lương (SB).

  - Nghỉ do ốm đau (OF).

  - Nghỉ không lương (KL).   

  - Thai sản (TS).

  Bước 3: Chọn Lập tờ khai

  Đơn vị có thể chọn Sửa với tờ khai đã chọn

  III.2. Kê khai báo giảm

  Trong trường hợp báo giảm chưa có dữ liệu người lao động trên phần mềm, đơn vị cần cập nhập thông tin người lao động theo các bước sau:

  Bước 1: Chuyển dữ liệu người lao động sang biểu mẫu D02-TS: Có 02 cách thực hiện

  Cách 1: Thao tác bằng chuột:

  Trên danh sách cán bộ công ty, chọn lao động cần báo giảm -> kích chuột phải vào tên lao động -> chọn chức năng cần thực hiện. ví dụ Giảm lao động.

  Cách 2: Chọn chức năng:

  Trên danh sách cán bộ công ty, chọn lao động cần báo giảm à chọn một trong các nút chức năng tương ứng trên thanh công cụ.

  Khi đó hệ thống sẽ tự động đổ dữ liệu của cán bộ vừa thao tác lên biểu mẫu như hình sau:

  Bước 2: Kê khai:

  - Nhập tháng/năm phát sinh thủ tục tại cột Từ tháng năm.

  - Chọn phương án phù hợp với thủ tục đang kê khai tại cột Phương án.

  - Nhập số hiệu và ngày ban hành của văn bản làm căn cứ báo giảm đối với GH1, GH2 và GH3. Ví dụ: quyết định chấm dứt HĐLĐ số hiệu: 01052017/QĐ-ABC; ngày ban hành: 01/05/2017.

  IV. Ghi, xuất và nộp tờ khai

  Đơn vị sử dụng các nút chức năng:

  - Chức năng Ghi lại để lưu tờ khai đang làm trong trường hợp chưa muốn nộp ngay;

  - Chức năng Xuất tờ khai để xuất file tờ khai đã khai xong

  Thông tin, biểu mẫu tờ khai đã xuất như bảng sau:

   

   

  Note: Nút chức năng Trình ký chỉ xuất hiện khi đơn vị chọn chức năng Phải trình ký trong phần Quản trị và hồ sơ sẽ ở trạng thái Hồ sơ chờ trình ký.

  Nếu đơn vị không chọn chức năng Trình ký thì sẽ không hiển thị chức năng này, đơn vị kết nối thiết bị (token) chứng thư số, nhập mã pin để ký số và nộp tờ khai.

  Đơn vị cần hỗ trợ xin liên hệ tổng đài 19006142 (ấn phím 1)

 • Hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi trên phần mềm EFY-eBHXH
 • Mục đích: Hướng dẫn cho các đơn vị kê khai báo cấp thẻ cho trẻ dưới 6 tuổi trên phần mềm EFY-eBHXH.

  I. Đăng nhập và hoàn thiện thông tin

  Đơn vị nhập tên đăng nhập được cấp bởi nhà cũng cấp dịch vụ I-VAN EFY Việt Nam và chọn “Đăng nhập”.

  Để phục vụ cho quá trình kê khai, phần mềm có thể yêu cầu đơn vị bổ sung thông tin (nếu thông tin chưa đầy đủ). Đơn vị cần cập nhật đầy đủ các thông tin theo bảng, các trường có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc. 

  Lưu ý: Đơn vị phải nhập đầy đủ danh sách thôn/bản (thôn, bản, tổ dân phố…) thuộc phường/xã đã chọn để phục vụ kê khai.

  II. Các bước thực hiện kê khai

  Phần mềm có các chức năng: kê khai, quản trị, hướng dẫn, thông báo, đăng ký I-VAN (khi đơn vị chưa kích hoạt dịch vụ I-VAN) và hệ thống.

  Để bắt đầu đơn vị chọn “Kê khai

  1. Lập tờ khai

  Trong phần “Kê khai” bao gồm 3 thủ tục => Đơn vị chọn “Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” => Chọn “Lập tờ khai” để kê tờ khai.

  2. Nhập thông tin

  - Đơn vị có thể nhập trực tiếp thông tin của trẻ trên phần mềm vào biểu mẫu.

  Lưu ý: nhập đầy đủ, chính xác thông tin theo từng cột.

  - Ngoài ra, đơn vị có thể lấy file mẫu để điền và nạp vào phần mềm

  Lưu ý: đơn vị lưu và đóng hết các cửa sổ các file xuất ra từ phần mềm trước khi nạp dữ liệu.

  3. Ghi, xuất và nộp tờ khai

  Đơn vị sử dụng các nút chức năng:

  Chức năng “Ghi lại” để lưu tờ khai đang làm trong trường hợp chưa muốn nộp ngay;

  Chức năng “Xuất tờ khai” để xuất file tờ khai đã khai xong

  Khi đơn vị Xuất tờ khai, phần mềm sẽ hỏi đơn vị chọn nộp hồ sơ điện tử hay nộp hồ sơ giấy, đơn vị chọn Nộp hồ sơ điện tử

  Mọi chi tiết hướng dẫn xem file đính kèm

  Đơn vị cần hỗ trợ xin liên hệ tổng đài 19006142 ấn phím 1

 • Hướng dẫn cấp lại thẻ cho người lao động trên phần mềm EFY-eBHXH
 • Mục đích: Hướng dẫn cho các đơn vị kê khai cấp lại thẻ BHYT cho người lao động do thay đổi thông tin trên thẻ hoặc do hỏng, mất trên phần mềm EFY-eBHXH.

  Trước tiên, người dùng phải đăng nhập vào phần mềm. Để đăng nhập vào phần mềm có thể xem Hướng dẫn cho người đăng nhập EFY-eBHXH lần đầu

  Nội dung hướng dẫn: 

  I. Hướng dẫn lập tờ khai

  Để thực hiện lập tờ khai, đơn vị kích chọn vào mục Kê khai -> chọn tên Thủ tục muốn lập -> bấm Lập tờ khai (hoặc Sửa)

  Note: Hệ thống hỗ trợ sắp xếp việc hiển thị tờ khai đã lập theo năm  «2014ǀ 2015ǀ 2016»

  II. Kê khai

  Bước 1: Chuyển dữ liệu người lao động sang biểu mẫu: Có 02 cách thực hiện

  Cách 1: Thao tác bằng chuột:

  Trên danh sách người lao động của đơn vị, chọn lao động cần cấp lại thẻ -> kích chuột phải vào tên lao động-> chọn chức năng cần thực hiện. ví dụ Cấp lại thẻ BHYT.

  Cách 2: Chọn chức năng:

  Trên danh sách người lao động của đơn vị, chọn lao động cần cấp lại thẻ -> chọn Cấp thẻ BHYT.

  Khi đó hệ thống sẽ tự động đổ dữ liệu của cán bộ vừa thao tác lên biểu mẫu như hình sau

  Bước 2: Kê khai:

  Đối với cấp lại do thay đổi thông tin trên thẻ: Đơn vị chọn loại đề nghị và kê khai các thông tin muốn thay đổi (các trường báo đỏ là các trường có thể thay đổi tùy theo loại đề nghị đã chọn).

  Đối với cấp lại do hỏng, mất (không thay đổi thông tin trên thẻ): đơn vị nhập đầy đủ thông tin tại các trường báo đỏ và chọn loại đề nghị phù hợp: do mất hoặc do hỏng.

  Sau khi đơn vị kê khai xong danh sách NLĐ đề nghị cấp lại thẻ thì chuyển sang bước Ghi, xuất và nộp tờ khai.

  Bước 3: Ghi, xuất và nộp tờ khai

  - (1)Chọn Ghi lại để lưu tờ khai đã kê khai.

  - (2)Chọn Xuất tờ khai để xuất tờ khai nộp lên cơ quan BHXH.

  - Khi đơn vị Xuất tờ khai, phần mềm sẽ hỏi đơn vị chọn nộp hồ sơ điện tử hay nộp hồ sơ giấy, đơn vị chọn Nộp hồ sơ điện tử

  - Đơn vị kết nối thiết bị (token) chứng thư số, nhập mã pin để ký số và nộp tờ khai. Phần mềm báo nộp tờ khai thành công là xong.

  Mọi chi tiết hướng dẫn xem file đính kèm

  Đơn vị cần hỗ trợ xin liên hệ tổng đài 19006142 ấn phím 1

EFY Việt Nam xin hướng dẫn các đơn vị sử dụng và kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử qua phần EFY eBHXH. Trước tiên xin mời download phần mềm và cài đặt lên máy tính và làm theo các mục hướng dẫn dưới đây.